Oświadczenie o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych  przez różne witryny internetowe (w tym www.ottoworkforce.nl, www.ottoworkforce.eu, www.ottoworkforce.com, ottoworkforce.pl, ottoworkforce.sk, ottoworkforce.de, ottoworkforce.bg, ottoworkforce.cz, ottoworkforce.hu) różnych spółek wchodzących w skład Grupy OTTO oraz poddomeny tych witryn.

Administratorami Danych Osobowych są spółki z Grupy OTTO których pełną listę znajdziesz TUTAJ.

Pełne dane kontaktowe do każdej ze spółek znajdziesz na stronie internetowej w zakładce Kontakt.

 

Informacje ogólne

OTTO obchodzi się bardzo ostrożnie z danymi osobowymi. Zdajemy sobie sprawę, że przetwarzamy wiele danych i ściśle przestrzegamy odnośnych przepisów prawnych w tym zakresie. Robimy to, sprawdzając wraz z naszym partnerem prawnym, czy nasze usługi spełniają odpowiednie wymogi, zarówno na polu ochrony danych, jak i zgodności z przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

OTTO zgadza się z rozporządzeniem GDPR, które będzie obowiązywać od dnia 25 maja 2018 roku. Już teraz możliwie najlepiej przygotowujemy się na wejście w życie owych przepisów, dzięki czemu nie będzie to dla nas niespodzianką.

Dane odwiedzających Witrynę internetową, które przetwarzamy

W zasadzie istnieje możliwość odwiedzenia naszej Witryny bez przekazania nam swoich danych osobowych. Do celów statystycznych przetwarzamy natomiast  – między innymi przez Google Analytics – dane dotyczące daty i godziny wizyt na naszej Witrynie; strony, z której przekierowani zostali Państwo na naszą Witrynę; regionu, z którego Państwo nas odwiedzają; strony i części Witryny, które Państwo odwiedzają (jak często, jak długo i w jakiej kolejności); jakie informacje Państwo oglądają i pobierają z Witryny. Ponadto gromadzimy pewne inne, niemożliwe do zidentyfikowania, automatyczne informacje na temat użytkowników Witryny.

Zbieramy wyżej wymienione dane, abyśmy mogli optymalnie dostosować treść Witryny do życzeń i potrzeb osób odwiedzających naszą Witrynę. Informacje niemożliwe do zidentyfikowania możemy zachować na przyszłość w celu ich wykorzystania, a może także przekazania ich osobom trzecim. Dalsze informacje na temat wykorzystywania plików typu cookie odsyłamy do naszej polityki w tym zakresie.

Na naszej Witrynie mogą się znajdować odnośniki (hiperłącza) do innych witryn internetowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do witryn osób trzecich. Z tego względu zalecamy zapoznanie się z polityką danych witryn w zakresie prywatności, aby się dowiedzieć, w jaki sposób obchodzą się z Państwa danymi. W związku z tym odsyłamy ponownie do naszej polityki dotyczącej plików typu cookie.

 

Od kiedy gromadzimy dane osobowe?

Gromadzimy Państwa dane osobowe między innymi od chwili wypełnienia przez Państwa swoich danych na naszej Witrynie w celu złożenia podania o pracę albo zgłoszenia się w inny sposób.

 

Dlaczego gromadzimy dane osobowe?

Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe między innymi w celu świadczenia przez nas usług oraz zwrócenia Państwa uwagi na fakt ich świadczenia i informowania Państwa o nich. Usługi te obejmują na przykład: użyczanie, pośrednictwo, oddelegowanie, rekrutację i selekcję pracowników, administrację płacową, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwój osobisty, usługi kadrowo-płacowe i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

Bardziej szczegółowo przetwarzamy dane osobowe:

 1. w celu spełnienia przepisów ustawowych i wykonawczym obowiązujących OTTO;
 2. w celu określenia Państwa przydatności do danego zlecenia albo danej funkcji, ustalenia Państwa dyspozycyjności oraz przedstawienia bądź skontaktowania Państwa z jednym albo kilkoma (potencjalnymi) kontrahentami i/lub zleceniodawcami;
 3. w celu poinformowania Państwa na temat naszych usług, merytorycznej wiedzy i/lub innych działań oraz w celu złożenia Państwu oferty w imieniu OTTO;
 4. w celu zaoferowania Państwu możliwości szkolenia, porad na temat przebiegu i/lub rozwoju kariery, i/lub usług (związanych z pracą), pośredniczenia w znalezieniu pracy, umożliwienia wykonywania prac u zleceniodawców, angażowania Państwa do pracy u zleceniodawców bądź organizowania dla Państwa zleceń;
 5. w celu umożliwienia Państwu korzystania i udzielenia dostępu do zamkniętych części naszej Witryny, portali i innych środowisk internetowych;

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przy przetwarzaniu danych osobowych opieramy się na różnych podstawach prawnych. Znaczna część Państwa danych osobowych, które przetwarzamy, jest przetwarzana, ponieważ jest to konieczne w celu zawarcia naszej umowy z Państwem i z naszymi klientami. Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to dla nas konieczne w celu zachowania naszego uzasadnionego interesu w powiadamianiu Państwa o naszej działalności i składaniu Państwu ofert. Dane osobowe są również przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

 

Jakie dane (osobowe) na temat Państwa zbieramy?

Gromadzimy dane osobowe, które są nam potrzebne do świadczenia naszych usług. Część tych danych jest konieczna, aby mogli Państwo korzystać również z naszych usług. Ponadto gromadzimy dodatkowe dane (osobowe), dzięki którym możemy dostosować nasze usługi do Państwa konkretnych umiejętności i życzeń albo możemy spełnić konkretne wymogi naszych Zleceniodawców. Odpowiedzialność za prawidłowość i przydatność przekazywanych danych ponoszą Państwo.

Gromadzimy między innymi następujące dane i dokumenty zawierające dane osobowe:

 • Dane osobowe (imię, nazwisko, adres, miejsce zamieszkania)
 • Adres e-mail
 • Płeć:
 • Data urodzenia:
 • Numer telefonu:
 • Adres e-mail:
 • Curriculum vitae i list motywacyjny, zawierające często między innymi dane na temat wykształcenia i doświadczenia.
 • W przypadku ukierunkowanego listu motywacyjnego: stanowisko, o które się Państwo ubiegają.

 

Wrażliwe dane osobowe

Będziemy je przetwarzać wyłącznie wtedy, gdy OTTO potrzebuje szczególnych danych osobowych w celu wywiązania się ze swoich ustawowych zobowiązań, gdy Państwo udzielą na to zgody albo jeżeli jest to dozwolone na mocy prawa. Przez szczególne dane osobowe rozumie się dane, które mogą być wrażliwe. Na przykład dane na temat rasy, wyznania albo zdrowia danej osoby.

 

Jak długo przechowywane są dane osobowe zebrane przez nas na Witrynie?

W odniesieniu do danych osobowych przekazanych nam przez Państwa w ramach pośrednictwa pracy stosujemy okresy przechowywania zgodne z ustawodawstwem krajowym danego Państwa, w którym aplikujecie. Zawsze mogą się najpierw Państwo do nas zwrócić o usunięcie przekazanych przez Państwo danych. Jeżeli Państwo tego nie zrobią, będziemy przechowywać Państwa dane zgodnie z przepisami prawa danego kraju, z którego Państwo aplikujecie, chyba ze dane przetwarzamy na podstawie zgody to będziemy je przetwarzać do momentu jej odwołania. Zawsze mogą Państwo cofnąć zgodę, przesyłając wiadomość elektroniczną na adres: mojedane@ottoworkforce.pl

 

Jak są chronione dane osobowe zebrane przez nas na Witrynie?

OTTO traktuje Państwa prywatność priorytetowo. Z tego względu podejmujemy różne środki, aby uniknąć utraty, kradzieży albo innego bezprawnego wykorzystania Państwa danych osobowych. Dlatego w razie konieczności pracujemy z użyciem zaszyfrowanych wiadomości i zabezpieczonych połączeń. Ponadto podejmujemy niezbędne środki w zakresie fizycznego i logicznego zabezpieczenia dostępu.

Kto otrzymuje Państwa dane osobowe?

OTTO otrzymuje Państwa dane osobowe. OTTO nie będzie w żadnym wypadku sprzedawać Państwa danych osobowych osobom trzecim. Ponadto OTTO przekaże Państwa dane osobowe osobom trzecim wyłącznie wtedy, gdy jest to wymagane na mocy umowy albo przepisów prawa bądź jeśli jest to potrzebne do świadczenia przez nas usług albo zwrócenia uwagi na fakt ich świadczenia, po to aby przedstawić Państwa naszym zleceniodawcom, móc składać Państwu oferty oraz informować o naszych usługach.

 

Czy mogę zwrócić się z prośbą do OTTO o  wgląd do zgromadzonych danych osobowych, o ich sprostowanie albo usunięcie?

Wniosek o wgląd do zgromadzonych przez OTTO  danych osobowych na Państwa temat, o ich sprostowanie albo usunięcie można złożyć przez Witrynę albo przesyłając wiadomość elektroniczną na adres mojedane@ottoworkforce.pl . W celu sprawdzenia Państwa tożsamości OTTO poprosi o uwierzytelnienie. W wyniku tego wniosku o wgląd mogą Państwo zwrócić się do OTTO o sprostowanie albo usunięcie swoich danych osobowych. Jeżeli uważają Państwo, iż obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi w sposób nieostrożny, prosimy się z nami skontaktować, korzystając z wyżej wymienionych danych kontaktowych. Ponadto mają Państwo prawo złożyć skargę do odpowiedniego urzędu ds. ochrony danych osobowych.

 

Zażalenie na przetwarzanie danych osobowych przez OTTO

Istnieje możliwość złożenia zażalenia na przetwarzanie danych osobowych przez OTTO, jeżeli Państwa dane osobowe są wykorzystywane do innych celów niż jest to konieczne do realizacji umowy albo do wywiązania się z obowiązku prawnego. Mogą Państwo złożyć na przykład zażalenie na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych albo sprzedaży, przesyłając wiadomość elektroniczną na adres mojedane@ottoworkforce.eu. Ponadto mają Państwo także tak zwane prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że mają Państwo prawo do uzyskania danych osobowych, jakie Państwo przekazało OTTO, w przejrzystej formie. Także w tym celu można wysłać wiadomość elektroniczną na adres mojedane@ottoworkforce.pl

 

Jeżeli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu swoich danych osobowych, które są konieczne do wykonywania przez nas prac, uważamy za istotne poinformować, że bez Państwa danych osobowych nie jest możliwe świadczenie dla Państwa naszych usług jako biuro pośrednictwa pracy i agencji pracy tymczasowej.

 

Uwaga końcowa

OTTO zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Każda zmiana zostanie opublikowana na niniejszej stronie. OTTO zaleca Użytkownikowi regularne odwiedzanie tej strony celem sprawdzenia, czy zostały wprowadzone jakieś zmiany. Obecne oświadczenie o ochronie prywatności zostało zaktualizowane w maju 2018 roku.

Wykorzystaniu plików cookie